Главная    Новости    Продукция    Для акционеров    О нас    Контакты    

                 ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ОЛЕКСАНДРІЯ-АУДИТ”
 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0236, продовжене до 23.12.2015 року рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 року № 224/3

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
Кому:
Власникам цінних паперів
Керівництву ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Основні вiдомостi про емітента
Повна назвав:  Публічне акціонерне товариство «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
Код за ЄДРПОУ: 02424856
Місцезнаходження: пр. Будівельників, б.40, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
Дата державної реєстрації: 21.07.1994
Номер свідоцтва про державну реєстрацію: № 1 445 120 0000 000750
Звіт щодо консолідованої фінансової звітності
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» та його дочірніх підприємств, що додається, яка включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2011 р., консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал, консолідованих приміток до фінансової звітності та консолідована інформація за сегментами  за рік, що минув на вказану дату.
В консолідовану фінансову звітність включена фінансова звітність наступних підприємств:


Назва підприємства

Тип підпорядкованості товариства

Питома вага в статутному капіталі учасника

Код за ЕДРПОУ

Юридична адреса

ПАТ “Олександрійська фабрика діаграмних паперів”

Материнське

100%

02424856

Україна, Кіровоградська обл.,   м. Олександрія, пр.  Будівельників, 40

Дочірнє підприємство “Готель “Дружба”

Дочірнє

100%

31600373

Україна, Кіровоградська обл.,   м. Олександрія, вул. Луначарського, 10

Дочірнє підприємство  “Друкарня “ДІА-Плюс”

Дочірнє

100%

31907589

Україна, Кіровоградська обл.,   м. Олександрія, пр.  Будівельників, 40

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення консолідованої фінансової звітності, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у консолідованих фінансових звітах. Вибір таких процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення консолідованої фінансової звітності, з  метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення консолідованої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Станом на 31 грудня 2011 року у консолідованих фінансових звітах ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» рахується:

  1. завищена залишкова вартість основних засобів на суму 13,0 тис. грн.
  2. безнадійна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 2,0 тис. грн.,
  3.  безнадійна дебіторська заборгованість за виданими авансами на суму 34,0 тис. грн.,
  4. безнадійна інша поточна дебіторська заборгованість на суму 39,0 тис. грн.,
  5. безнадійні інші оборотні активи на суму 98,0 тис. грн.,
  6. безнадійні поточні зобов’язання на суму 1,0 тис. грн.  

що є відхилення від національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Облікові записи компанії свідчать про те, що якби на кінець 2011 року управлінський персонал визнав вказану дебіторську заборгованість як безнадійну в загальній сумі  173,0 тис. грн., та визнав поточні зобов’язання як безнадійні в загальній сумі 1,0 тис. грн., а також зменшив залишкову вартість основних засобів на суму 13,0 тис. грн., то потрібно було б зменшити  залишкову вартість основних засобів на суму 13,0 тис. грн., зменшити дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 2,0 тис. грн., зменшити дебіторську заборгованість за виданими авансами на суму 34,0 тис. грн., зменшити іншу поточну дебіторську заборгованість на суму 39,0 тис. грн, зменшити інші оборотні активи на суму 98,0 тис. грн., зменшити поточні зобов’язання на суму 1,0 тис. грн.,  а збиток за 2011 року слід було б  відповідно збільшити на 185 тис. грн.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань про які йдеться у  параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360 надаємо наступну інформацію:
1. Фінансові звіти ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»  підготовлені згідно всіх національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), що діяли для фінансової звітності в 2011 році. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості і представлені у тисячах українських гривень.
Протягом року облікова політика ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» не змінювалася.
2. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартості чистих активів вимогам законодавства в Україні.
Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485.
Станом на 31.12.2011 року статутний капітал ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» дорівнює 5775 тис. грн., вартість чистих активів дорівнює 5217 тис. грн., таким чином, вартість чистих активів є меншою за вартість статутного капіталу на 558,0 тис. грн..  
3. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв .
Відсутнi суттєві невiдповiдності мiж фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв - ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів».
4.  Висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 i більше вiдсоткiв вартості чистих активів товариства) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" .
Статутом ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» передбачені вимоги щодо укладання значних правочинів (10 i більше вiдсоткiв вартості чистих активів товариства), які відповідають в повній мірі вимогам встановленим Законом України "Про акцiонернi товариства".
В 2011 році були укладені значні правочини, вартість майна, що є їх предметом, становила від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2010 рік. При укладанні таких значних правочинів були дотримані вимоги Статуту ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
5. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
В 2011 році стан корпоративного управління ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» відповідає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Служба внутрішнього аудиту на підприємстві не створена.
6. Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцінки аудиторською фірмою ризиків суттєвого викривлення фінансової звiтностi внаслідок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звiтностi") .
При проведенні iдентифiкацiї та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звiтностi внаслідок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звiтностi") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.
7. Згідно договору № 33 від 23/02/2011р. з 1квітня 2011р. по 22 березня  2012 р. проведена аудиторська перевірка достовiрностi фінансової звiтностi ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за 2011 рiк.
8. Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Олександрія-Аудит"

Код ЄДРПОУ

20639419       

Місцезнаходження:

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Калініна, б. 77, кв. 4

Реєстраційні дані:

Зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Олександрійської міської Ради Кіровоградської області 17 червня 1994 р. за N 155/1

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво N 0236 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. за N 98.

Контактний телефон

(05235) 9-10-30

Аудитор     _____________________  /Л.Ю.Бухвальд/


Сертифікат аудитора - Серія N006788 , виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 28.04.2011р. за N 230/2,

 

Директор  _______________________ / І. В. Калініченко/
Сертифікат аудитора - Серія "А" N 001923, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 27 травня 1994 р. за N 15, термін дії продовжено до 27 травня 2013 р.

м. Олександрія
22.03.2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, 28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Калініна 77/4,
тел. (052-35) 9-10-30 код ЄДРПОУ 20639419