Главная    Новости    Продукция    Для акционеров    О нас    Контакты    

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
Протокол № 18 від 25 квітня 2012 р.
Голова Загальних Зборів
______________ Ю.О. Павленков.

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т
Дочірнього підприємства «Друкарня Діа-Плюс»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»
Код ЄДРПОУ 31907589

 

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Олександрія,- 2012 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей статут регулює діяльність та правовий статус  Дочірнього підприємства «Друкарня Діа-Плюс» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ" (надалі - Підприємство).
Підприємство є правонаступником Дочірнього підприємства «Друкарня Діа-Плюс» Відкритого акціонерного товариства "Олександрійська фабрика діаграмних паперів», заснованого за Рішенням Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Олександрійська фабрика діаграмних паперів від 22 березня 2002 р. Протокол № 7.
Засновником Підприємства є Відкрите акціонерне товариство  “Олександрійська фабрика діаграмних паперів”, яке переіменовано 7 грудня 2011 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ» ( ідентифікаційний код 02424856).
Дочірнє підприємство «Друкарня Діа-Плюс» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ"  (ідентифікаційний код 31907589) є новим найменуванням Дочірнього підприємства «Друкарня Діа-Плюс»  Відкритого акціонерного товариства  "Олександрійська фабрика діаграмних паперів"  (ідентифікаційний код 31907589) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Положення цього Статуту розроблені відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.
1.2.Повне та скорочене найменування Товариства.
Повне:
- українською мовою: Дочірнє підприємство «Друкарня «Діа-Плюс” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ».
- російською мовою: Дочернее предприятие «Типография “Диа-Плюс” «ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФАБРИКА ДИАГРАММНІХ БУМАГ».
Скорочене:
- українською мовою: ДП “Друкарня “Діа-Плюс” ПАТ «ОФДП» ;
- російською мовою: ДП “Типография “Диа-Плюс” ПАО «АФДБ»  .
1.3. Місцезнаходження Підприємства: проспект Будівельників, 40 місто Олександрія Кіровоградська область Україна поштовий індекс 28000.
1.4. Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.
1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.
1.6. Статусу юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.
1.7. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.
1.8. Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Засновника та органів управління Підприємства.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Підприємство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.
2.2. Предметом діяльності підприємства в Україні є:
2.2.1. Виробництво паперових канцелярських виробів.
2.2.2.Друкування іншої продукції.
2.2.3.Інші види видавничої діяльності.
2.2.4.Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг.
2.2.5.Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг.
2.2.6.Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.
2.2.7.Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
2.2.8.Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
2.2.9. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.
2.2.10. Надання інших індивідуальних послуг .
2.2.11. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.
2.3. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, підприємство може після одержання відповідного дозволу.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

3.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України та предмета своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства у зовнішньоекономічних відносинах.
3.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок підприємства і використовується ним відповідно до законодавства.

4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства
4.2. Підприємство володіє, користується і розпоряджається  майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству України.
4.3. Майно Підприємства формується за рахунок:
4.3.1. Майна і грошових коштів, переданих Підприємству засновником.
4.3.2. Доходів, одержаних в результаті господарської діяльності.
4.3.3. Доходів від цінних паперів та корпоративних прав.
4.3.4. Кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ.
4.3.5. Інших надходжень, не заборонених законом.
4.4. Підприємство має право вчинити щодо майна будь-які дії, що не суперечать закону. Воно може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності. Зокрема передавати його безкоштовно або за плату у володіння і користування іншим особам.
4.5. Для забезпечення діяльності Підприємства створено статутний капітал за рахунок внеску  Засновника в розмірі 370 000 ( триста сімдесят тисяч) грн.
4.6. Засновник має право збільшувати розмір статутного капіталу за рахунок власних коштів або чистого прибутку.
4.7. Підприємство самостійно визначає ціни та тарифи на свої послуги, продукцію, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
4.8. Підприємство може передавати частину свого майна створюваним за участю Підприємства організаціям, підприємствам.

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.
5.2. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.
5.3. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.
5.4. Для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Підприємство має право:
5.4.1. Самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру.
5.4.2. Створювати відокремлені підрозділи.
5.4.3. Визначати штатний склад, форми, системи та розміри оплати праці.
5.4.4. Володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами.
5.4.5. Набувати будь-яке майно, не заборонене законом.
5.4.6. Залучати до виконання робіт громадян, які не є працівниками Підприємства.
5.4.7. Набувати, брати в оренду  необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності.
5.4.8. Реалізовувати товари за вільно конвертовану валюту.
5.4.9. Користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян.
5.4.10. Відряджати на територію України та за її межі працівників Підприємства та інших організацій, котрі виконують роботи та надають послуги для Підприємства.
5.5. Підприємство має право самостійно реалізовувати свою продукцію, інші матеріальні цінності на основі прямих угод (контрактів).
Реалізація продукції Підприємства, в тому числі на основі бартерних угод, за межами України, здійснюється самостійно або на основі ліцензій відповідно до законодавства України.
5.6. Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі з врахуванням затрат, попиту, кон'юнктури ринку.
5.7. Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

6. ПРИБУТОК, ЙОГО РОЗПОДІЛ,  ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА.

6.1 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, набутий в результаті здійснення господарської діяльності, кошти, одержані за рахунок внеску Засновника та інші фінансові надходження на законних підставах.
6.2 Чистий прибуток /дохід/ Підприємства, одержаний з надходжень від господарської діяльності залишається у повному його розпорядженні після виплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, оплати відсотків по кредитах банків та облігаціях.
6.3.  Порядок розподілу чистого прибутку визначається  Договором про взаємовідносини між Підприємством та Засновником.
6.4 Засновник самостійно визначає порядок формування, використання фондів, ресурсів та їх видів. Державні органи не встановлюють нормативи створення фондів Підприємства. Власник вправі передавати Підприємству у тимчасове безкоштовне користування основні фонди та оборотні засоби.
6.6. У Підприємстві можуть створюватися фонди, зокрема фонд виробництва, фонд соціального розвитку,  резервний фонд. Резервний фонд утворюється у розмірі 25 % від суми Статутного капіталу. Утворення резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

7.1. Підприємство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність на Підприємстві здійснюється на основі трудових договорів, контрактів, згідно чинного законодавства України.
7.2. Підприємство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого законодавством України мінімального рівня, а також соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
7.3. Розмір та порядок оплати праці найманого працівника Підприємства визначаються трудовим договором (контрактом).
7.4. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.5. Трудовий колектив:
7.5.1. Приймає участь у затверджені проекту колективного договору.
Умови Колективного договору Засновника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»,  поширюються на трудовий колектив Підприємства. Фінансування витрат по наданню пільг компенсацій, допомог, передбачених Колективним договором здійснюється за рахунок коштів Підприємства.
7.5.2. Бере участь у визначенні переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
7.5.3. Бере участь в моральному і матеріальному стимулюванні праці.
7.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу, що обирається загальними зборами трудового колективу в кількості трьох чоловік.
7.7. Збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 працівників Підприємства.
7.8. Рішення зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів.

8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

8.1. Вищим органом управління є Засновник, в особі Органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ" .
8.2. До компетенції Засновника Підприємства належить:
а) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання:
б) внесення змін та доповнень до статуту Підприємства;
в) призначення та звільнення Директора;
г) затвердження річних результатів діяльності Підприємства;
д) визначення порядку використання прибутку та покриття збитків;
е) затвердження договорів, укладених директором Підприємства на суму; що перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
є) винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Директора та головного бухгалтера Підприємства;
ж) затвердження процедури розподілу чистого прибутку Підприємства;
з) визначення умов оплати праці Директора Підприємства;
і)  прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
8.3. Засновник Підприємства може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції директора Підприємства.
8.4. Оперативне керівництво діяльністю Підприємства здійснюється директором,  який  призначається Засновником .  До компетенції директора Підприємства відносяться:
а) реалізація щорічних планів діяльності Підприємства, котрі затверджуються засновником;
б) розпорядження майном та коштами Підприємства у порядку, визначеному Засновником Підприємства;
в) встановлення цін і тарифів на продукцію Підприємства;
г) складання проектів планів; звітів про виконання планів, представлення засновнику річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
д) розробка локальних нормативних актів Підприємства та представлення їх на затвердження засновнику;
е) укладення угод від імені Підприємства;
є) затвердження посадових інструкцій, прийом і звільнення працівників Підприємства;
ж) видання наказів, обов'язкових для всіх працівників Підприємства;
з) вирішення усіх інших питань діяльності Підприємства, що не віднесені до компетенції засновника.
8.5. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Засновника Підприємства.
8.6. Директор підзвітний Засновникові Підприємства і організовує виконання його рішень.
8.7. Директор діє від імені Підприємства, представляє Підприємство без довіреності здійснює зв'язок з іншими юридичними особами і громадянами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банку розрахункові та інші рахунки Підприємства.

9. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ.

9.1. Підприємство здiйснює оперативний бухгалтерський облiк своєї дiяльностi, веде статистичну звiтнiсть i надає її у встановленому порядку органам державної статистики.
9.2. Перевірки фінансової діяльності підприємства здійснюються державними податковими iнспекцiями, iншими державними органами в межах їх компетенцiї, аудиторською фірмою (аудитором), залученою на договірній засадi.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ , ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

10.1.      Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями  належним йому майном на яке може бути накладено стягнення.
10.2.       Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями  держави  та особистими  зобов’язаннями Засновника, а держава не несе відповідальності по зобов’язанням Підприємства.
10.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Підприємству Засновником, несе Підприємство.
10.4. За порушення договірних зобов'язань, вимог законодавства України щодо оподаткування, вимог якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
10.5. Створені Підприємством підприємства відповідають за свої зобов'язання всім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
10.6. Збитки Підприємства покриваються за рахунок внутрішніх ресурсів Підприємства, а також будь-яким іншим способом згідно  чинного законодавства.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ СТАТУТУ.

11.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.
11.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Підприємство керується чинним законодавством України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

12.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Підприємства приймається виключно Засновником або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.2. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

12.3. Припинення в процесі банкрутства  відбувається відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом».

12.4. Припинення Підприємства проводиться призначеною Засновником комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Підприємства - за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
12.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню майном Підприємства.
12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його Засновникові або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
12.7. Майно та грошові кошти Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна Підприємства при ліквідації після розрахунків з кредиторами є власністю Засновника Підприємства і використовується ним на власний розсуд.
12.8. Підприємство, вважається припиненим з дня внесення запису до єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення.