Главная    Новости    Продукция    Для акционеров    О нас    Контакты    

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ”

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Олександрійська фабрика діаграмних паперів” відбудуться   25 квітня 2012 року за адресою м.Олександрія пр.Будівельників, 40, актовий зал   о 11.00 годині.

Реєстрація акціонерів  ( їх представників ), що прибули на збори відбудеться  з 9 години до 10 год 30 хвилин, за місцем проведення зборів. Для участі у зборах та реєстрації   акціонерам необхідно мати    паспорт, або інший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань  включених до  порядку денного та надати свої пропозиції в робочі дні  з 10-00 год до 12-00 год за адресою: м.Олександрія пр.Будівельників, 40 8 поверх каб. 3  тел.( 052-35 ) 4-09-87.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з  документами  Заступник Голови Правління Павленков Ю.О.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 - годину  19 квітня 2012року.  

Порядок денний:

1.Вибори лічильної комісії.
2Звіт   Голови Правління   про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2011 р.
3.Звіт ревізійної комісії за 2011 р.
4.Звіт Наглядової  Ради за 2011 р.
5.Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.  Порядок розподілу прибутку за 2011 рік.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства «Готель»Дружба» ВАТ « ОФДП», в тому числі:- затвердження складу ліквідаційної комісії,
- порядок і строки проведення ліквідації підприємства,
– порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.
8.  Затвердження змін до Статуту Дочірніх підприємств..

Основні показники фінансово–господарської діяльності
ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» ( тис грн. ).

Найменування  показника

2011

2010

Усього активів

14837

15193

Основні засоби

12512

12632

Довгострокові фінансові інвестиції

500

589

Запаси

525

687

Сумарна дебіторська заборгованість

1300

1185

Грошові кошти та їх еквіваленти

20

109

Нерозподілений прибуток

 

--

Власний капітал

5289

5681

Статутний капітал

5775

5775

Довгострокові зобов’язання

65

92

Поточні зобов’язання

530

513

Чистий прибуток ( збиток )

(500)

(243)

Середньорічна кількість акцій            ( шт )

3982800

3982800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду  (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

--

--

Численність працівників на кінець періоду   ( осіб )

146

171

Наглядова Рада